Všeobecné obchodné podmienky EDUCATO RS s. r. o. - prevádzka ROYALSCHOOL v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. Všeobecné informácie o spoločnosti

Spoločnosť EDUCATO RS s. r. o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava, IČO: 47 218 223, DIČ: 2023813374, prevádzka ROYALSCHOOL, Obchodná 2, 811 06 Bratislava (ďalej len "Jayzková škola") je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre verejnosť aj firmy.

2. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Jazykovou školou a študentom vzniká na základe vyplnenej on-line prihlášky na kurz anglického jazyka. Prihlásenie sa do kurzu prostredníctvom on-line prihlášky nie je záväzné. Od zmluvy môže študent odstúpiť najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu. V prípade, že kurz bol uhradený, odhlásenie je potrebné uskutočniť osobne, telefonicky alebo e-mailom. Podmienky odhlásenia sú upravené v bode 5 (storno poplatky).

3. Platba za kurz

Ak sa študent rozhodne navštevovať jazykový kurz, je povinný uhradiť cenu kurzu najneskôr v deň splatnosti faktúry. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet jazykovej školy alebo úhrada v hotovosti.

4. Realizácia platby

 • V hotovosti priamo v kancelárii jazykovej školy (Obchodná 2, 811 06 Bratislava – 4. poschodie).
 • Prevodom na účet: 2925838007/1100 – Tatrabanka a.s., variabilným symbolom je číslo faktúry alebo objednávky.
 • Úhrada kurzu formou splátok je možné na základe dohody.

5. Storno poplatky

 • Stornovanie kurzu do začiatku kurzu: neúčtujeme storno poplatok.
 • Stornovanie kurzu po zahájení prvého dňa výučby: účtujeme len do výšky počtu absolvovaných hodín.
 • Vrátenie peňazí za už zaplatený kurz, či presunutie platby do ďalšieho obdobia je možné po vzájomnej dohode.
 • Jazyková škola si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom študentov nižším ako 5 (platí len pre skupinové kurzy). V takomto prípade bude študentom ponúknutá možnosť pokračovať v kurze s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni.
 • V prípade zrušenia kurzu (zo strany jazykovej školy) vzniká študentovi nárok na vrátenie pomernej časti alebo uhradeného poplatku za kurz.
 • V prípade vrátenia časti alebo celej výšky ceny kurzu (z dôvodu zrušenia kurzu zo strany Jazykovej školy) bude čiastka na základe požiadavky študenta vrátená v hotovosti, alebo prevedená na jeho účet do 10 pracovných dní.

6. Vymeškané vyučovacie hodiny

 • V prípade neúčasti študenta na výučbe neposkytuje naša spoločnosť finančnú kompenzáciu.
 • Na požiadanie študenta je možné nahradiť si 4 vyučovacie hodiny za výučbovú etapu. Náhrada môže prebehnúť aj v inej výučbovej etape. Pri nahrádzaní hodín sa vždy hľadá skupina, ktorá preberá rovnaké učivo ako študent, ktorý o náhradu hodín žiada (ak taká skupina existuje). Jazyková škola garantuje, že urobí všetko pre to, aby každému študentovi umožnila náhradu vymeškaných hodín.
 • Náhradné hodiny je potrebné dohodnúť v predstihu na recepcii školy e-mailom, telefonicky alebo osobne.

7. Prázdniny a dni pracovného pokoja

 • Počas dní pracovného pokoja a v priebehu prázdnin (20.12 – 7.1.) sa nevyučuje.
 • Dni pracovného pokoja a prázdniny sú zarátané v rozvrhu, t.j. študenti absolvujú počet hodín, za ktoré si zaplatili.

8. Sťažnosti

Študent môže akékoľvek svoje sťažnosti a podnety nahlásiť v kancelárii jazykovej školy, kde sa jeho podanie spíše a jazyková škola oboznámi študenta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

9. Odstúpenie od zmluvy

 • V prípade, že študent neuhradí poplatok za kurz v termíne splatnosti, je Jazyková škola oprávnená ukončiť zmluvný vzťah.

10. Zmeny v obchodných podmienkach

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované so súhlasom oboch zúčastnených strán. Informácie o zmene budú študentovi zaslané na e-mail uvedený v prihláške. V prípade, neuvedeného e-mailového kontaktu na uvedenú poštovú adresu. Po zaslaní nových obchodných podmienok sa so študentom na ich podpise dohodneme telefonicky, e-mailom alebo osobne.

11. Súhlas s obchodnými podmienkami

Študent vyplnením on-line prihlášky na webovej stránke www.royalschool.sk prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami. Prejavený súhlas platí aj v prípade študenta, ktorý sa po riadnom skončení kurzu prihlási na pokračovanie v kurze (v prípade, že nenastala zmena v obchodných podmienkach - inak sa postupuje podľa bodu č.10.).

12. Ochrana osobných údajov

 • Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Jazykovej školy a to v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 • Študent vyplnením on-line prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré Jazykovej škole poskytol za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely spoločnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2012

© 2010 - 2015 EDUCATO RS, s.r.o.

Späť hore